Shut-off Valve with Lockshield – DLV

Shut-off valve for Statico